MELDUNEK

MELDUNEK stały
i tymczasowy W CZECHACH

Obowiązki cudzoziemców (obcokrajowców)

Obywatel Unii Europejskiej zobowiązany jest zgłosić na czeskiej policji do spraw cudzoziemców swe miejsce pobytu na terytorium Czech a to w ciągu 30 dni od dnia przybycia do kraju, jeżeli jego przewidywany pobyt będzie dłuższy niż 30 dni. Obowiązek ten dotyczy również członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, o ile przebywa on na terytorium Czech. Obowiązek zgłoszenia miejsca pobytu na policji w Czechach nie dotyczy cudzoziemca, który spełnił tutejszy obowiązek u wynajmującego. Korzystając z naszego adresu nie musisz się martwić tutejszym obowiązkiem, załatwimy to za Ciebie.

Obywatele UE i członkowie ich rodzin są zobowiązani do zgłaszania
zmian w ciągu 15 dni roboczych:

 1. imiona i nazwiska
 2. statusu osobistego (małżeństwo, rozwód, wdowieństwo)
 3. danych w paszporcie / dokumencie tożsamości, w tym ich wymiany
 4. danych w dokumencie wydanym na podstawie ustawy o pobycie cudzoziemców
  (np. w karcie zezwolenia na pobyt, zezwoleniu na pobyt tymczasowy)

Obcokrajowiec zarazem w ciągu 30 dni roboczych powinien zgłosić zmianę miejsca zamieszkania na terenie Czech, o ile zmiana ta będzie trwała dłużej niż 180 dni.

Cudzoziemiec jest również zobowiązany do:

 • oddania dokumentu o pobycie na terenie Czech, z wyjątkiem wizy i
  dokumentu tożsamości podróży (travel identity card), jeżeli zostały wydane
  w celu opuszczenia kraju, w terminie co najmniej 3 dni przed końcem
  pobytu w Czechach. Obcokrajowiec zobowiązany jest do jego przekazania
  organowi, który go wydał.
 • zgłoszenia utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży dokumentu,
  a to w ciągu 3 dni roboczych od zdarzenia. Jeżeli incydent zdarzył się w
  Czechach, cudzoziemiec zgłasza ten fakt organowi, który wydał dokument.
  Jeżeli zdarzenie miało miejsce za granicą, cudzoziemiec zgłasza to
  ambasadzie. Podobnie cudzoziemiec zobowiązany jest do zgłoszenia
  znalezienia lub uzyskania dokumentu, którego utratę lub kradzież
  uprzednio zgłosił.
 • natychmiastowego zgłoszenia w policji w Czechach zgubienia lub kradzieży
  dokumentu podróży.

Dalsze obowiązki obcokrajowców w Czechach można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej pod linkiem obowiązki obcokrajowców w Czechach.